آشنایی کامل با قوانین حقوق و دستمزد – بیمه و مالیات

آموزش نرم افزارهای حسابداری حقوق و دستمزد و انجام عملیات محاسبه و ثبت سند حقوق و دستمزد به صورت عملی