حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی چیست؟
2019-11-06
در مصاحبه های شغلی چکار کنیم؟ ( تاثیر زبان بدن در مصاحبه شغلی)
2019-11-08
نمایش همه
اصول و مفروضات حسابداری

مفاهيم و اصول بنيادي حسابداري

 ميثاقها ، قواعد و رويه هايي هستند که در طول زمان توسط بشر و در پاسخ به نياز هاي جوامع به اطلاعات مالي بنا نهاده شده است و بتدريج تغيير ، تحول و تکامل يافته است و به اين دليل مفاهيم عمومي حسابداري را اغلب اصول پذيرفته شده حسابداري مي نامند..

هدف از وضع و تدوين اصول پذيرفته شده حسابداري

هدف،ايجاد سيستمي يکنواخت براي پردازش اطلاعات مالي و تهيه و ارائه گزارشهاي مالي مفيد براي تصميم گيريهاي مختلف است.

طبقه بندي مفاهيم عمومي حسابداري

1 – فرضيات مبنا يا مفاهيم بنيادي حسابداري

2 – اصل عمومي حسابداري

3 – قيود يا ميثاقهاي تعديل کننده

4 – رويه هاي حسابداري يا اصول تفضيلي و يا استاندارد هاي حسابداري

1- فرضيات مبنا يا مفاهيم بنيادي حسابداري

الف)فرض تفكيك شخصيت

ب)فرض اندازه گیری برحسب واحدپول

ج)فرض تداوم فعاليت

د ) فرض دوره مالی

ه)  فرض تعهدي

مفاهيم بنيادي که زير بناي لازم را براي حسابداري مؤسسات فراهم مي کند و شالوده ساير مفاهيم و اصول حسابداري قرار مي گيرند، فرضيات مبناي حسابداري نامنده مي شود . اين فرضيات به لحاظ داشتن فايده در نيل به هدفها و انجام دادن عمليات حسابداري، در طول زمان به وجود آمده و بعنوان مفاهيمي بديهي و بدون نياز به استدلال و اثبات ، مورد پذیرش قرار گرفته اند

این فرضیات بقرار زیر مي باشد:

الف)فرض تفكيك شخصيت: منظور قائل شدن موجودیتی مستقل وهویتي متمايز برای هر مؤسسه جداي ازمالک یا مالکان و نگهداری حساب و تهیه صورتهاي مالي برا ی يك مؤسسه بعنوان یک شحصیت حسابداری است.

ب)فرض اندازه گیری برحسب واحدپول: در حسابداری معاملات و عملیات مالی و رویداد های دارای اثر بر حسب واحد پول بعنوان مقیاس مشترک اندازه گیری سنجیده و اطلاعات مالی بر حسب پول گزارش می شود.ومقياس مشترك اندازه گيري ارزش،تجميع،تلخيص وارائه اطلاعات مالي واحد پول رايج هر كشور است.

ج)فرض تداوم فعاليت : مؤسسات قاعدتاً برای مدت نامحدود تشکیل و فرض می شود که در آینده قابل پیش بینی دايرند وفعالیتهای آنها استمرار دارد . و قصد تعطیل و انحلال آنها وجود ندارد. البته این فرض به معنای دوام و بقای همیشگی مؤسسه نیست؛ بلکه به معنای آن است که یک مؤسسه بعنوان موجودیتی مستقل می تواند خود را با شرایط متغیر اقتصادی بنحوی وفق دهد که فعالیتهای آن ادامه یابد

د ) فرض دوره مالی: برای اینکه اطلاعاتی نسبتاً دقیق درباره نتایج عملیات و وضعیت مالی یک مؤسسه در طول زمان فراهم شود ، عمر یک موسسه به دوره های زمانی کوتا و مساوی تقسیم می شود . این کار به معنای پذیرفتن دوره مالی در حسابداری است؛ که این دوره مالی بستگی به نوع فعالیت و شرایط محیطی موسسه انتخاب و معمولاً طول دوره مالي مي تواند یک ماه ، سه ماه، شش ماه ، یک سال باشد.و هر یک از این دوره ها را دوره حسابداری می نامند. در ايران مؤسسات قانوناًناگزيرند كه سال شمسي را به عنوان سال مالي خود انتخاب كنند.اما شركتهاي سهامي وبرخي ديگر از اشخاص حقوقي اجازه دارند كه آغاز وپايان سال مالي خود راانتخاب نمايند.

ه)  فرض تعهدي: مؤسسات معاملات و عملیات متعدد و متنوعی را در طول زمان انجام می دهند که قسمتی از آنها تعهد آور می باشد مانند معاملاتی خرید و فروش نسیه کالا که طرفین تعهد می کنند قسمتی از وجه معامله بعداً پرداخت گردد . که این نوع عملیات و عملیات مشابه تعهدی را برای یک مؤسسه بدنبال دارد؛ که بر اساس این فرض آثار معاملات و عملیات مالی در زمان وقوع(اعم از آن كه وجهي  بابت آن دريافت يا پرداخت شده يا نشده باشد) در حساب ها ثبت می شود. در آمد ها در زمان تحقق و هزینه ها دردوره وقوع ، بدون در نظر گرفتن زمان دریافت و یا پرداخت آنها شناسایی،در حساب ها ثبت و در صورتهای مالی دوره مربوط گزارش می شود.

اصول عمومی حسابداری

منظور از اصول مورد قبول حسابداری مجموعه قواعد دستورالعملهایی هست که طی تاریخ حسابداری به تدریج عنوان گردیده مورد پذیرش حسابداران دنیا قرار گرفته است. بکارگیری اصول مورد قبول حسابداری باعث می شود که صورتهای مالی تهیه شده توسط حسابداران مختلف دارای معانی نسبتا مشابهی داشته باشد و از اعمال سلیقه شخصی در بسیاری از موارد جلوگیری به عمل می آید. در ذیل اعم اصول مورد قبول حسابداری اشاره می شود:
1 – اصل بهای تمام شده
2 – اصل تحقق درآمد
– اصل تطابق(اصل تخصيص)
4 – اصل افشاء (اصل واقعيت)
مبانی و قواعد و رهنمودهای حاکم بر اندازه گیری ، ثبت ،طبقه بندی و گزارش نتایج معاملالت و عملیات مالی و رویداد های داری اثر مالی بر یک موسسه را اصول حسابداری نامند . این اصول نحوه تعیین سود را مشخص و چگونگی گزارش وضعیت مالی یک موسسه را روش میکند . که بشرح ذیل میباشد

– اصل بهای تمام شده : در حسابداری کنونی قیمتهای تحقق یافته در معاملات که اصطلاحاً بهای تمام شده یا ارزش تاریخی نامیده می شود مبنای ثبت و ضبط اطلاعات و گزارشات مالی قرار می گیرد. به این معنا که اقلام مختلف دارایی ، بدهی ، درآمد ها ، و هزینه ها به قیمت های معامله شده یا ارزش های تاریخی در مدارک حسابداری ثبت می شود.

– اصل تحقق درآمد: براساس اين اصل؛ درآمدها مي بايست به محض ارايه خدمت به مشتريان شناسايي وثبت شود اعم از اينكه بهاي آن نقداً دريافت شده يا نشده باشد.

– اصل تطابق(اصل تخصيص): براساس اين اصل؛ مي بايست هزينه ها ودرآمد هاي  هر دوره مالي را به حسابهاي همان دوره  منظور نمود.

– اصل افشاء(اصل واقعيت):

طبق این اصل کلیه رویدادها مالی با اهمیت مربوط به مؤسسه به طور مناسب و کامل طبق اصول پذیرفته شده حسابداری افشاء گردد این اصل بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد.
قیود یا میثاقهای تعدیل کننده
میثاقها : در بسیاری از موارد بکارگیری اصول و مفروضات حسابداری با محدودیتهایی همراه است . این محدودیتها که به آنها میثاقها و محدودیتهای اجرایی نیز گفته می شود عبارتند از:
1- میثاق اهمیت
2- میثاق فزونی منافع بر مخارج
3- میثاق احتیاط
4- میثاق خصوصیات صنعت
البته میثاقهای حسابداری به این ۴ مورد محدود نمی شود.
حال به بررسی تأثیر این مفاهم بر روی صورت سود و زیان و ترازنامه خواهیم پرداخت.

رویه های حسابداری یا اصول تفضیلی و یا استاندارد های حسابداری

 روشهای حسابداری مبتنی بر اصول حسابداری که نحوه حسابداری انواع مختلف فعالیتها ، معاملات و عملیات
مالی و گزارش نتایج عملیات و وضع مالی را معین می کند، رويه يا استاندار های حسابداری نامیده می شود .
رویه های حسابداری حتی در شرایط همسان ممکن است از یک موسسه با موسسه دیگر فرق نماید
حال به بررسی تأثیر این مفاهم بر روی صورت سود و زیان و ترازنامه خواهیم پرداخت .
مفاهیم حاکم بر ترازنامه :
۱- فرض تداوم فعالیت      ۲- فرض واحد اندازه گیری   ۳ – اصل افشاء
۴- اصل بهای تمام شده       ۵ – میثاق اهمیت
ترازنامه بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه می شود . یعنی فرض بر این است که
یک موسسه برای دوره نا محدود فعالیت می کند . این صورت حساب نیز مانند سایر
صورت حسابها بر مبنای فرض واحد اندازه گیری بر حسب واحد پول استوار است .
تمامی صورتهای مالی در ایران باید بر اساس واحد پول ریال تهیه شود .
در صورت ترازنامه اصل افشاء بسیار با اهمیت است . زیرا ارقامی که در این صورت
مالی ذکر می شود بسیار با اهمیت است و باید تمامی ارقام با دقت و به طور کامل
افشاء شود . ضمنا بر طبق اصل بهای تمام شده تمامی اقلام در ترازنامه با بهای
تمام شده تاریخی ثبت می شوند . یعنی در طول چند سال هیچ گونه تجدید ارزیابی
در اقلام ترازنامه صورت می گیرد .
بر طبق میثاق اهمیت باید تنها ارقام با اهمیت در ترازنامه ذکر شود . ارقام ترازنامه ،
ارقامی با اهمیت ( از نظر ریالی ) می باشند که البته مفهوم اهمیت مفهومی
نسبی می باشد .
مفاهیم حاکم بر صورت سود و زیان :
۱ – اصل تحقق درآمد       ۲ – فرض دوره مالی  ۳ – اصل تطابق
۴ – میثاق احتیاط            ۵ – اصل افشاء        ۶ – میثاق اهمیت
۷ – میثاق فزونی منابع بر مخارج
بر طبق اصل تحقق درآمد هر مبلغی که دریافت شود درآمد نمی باشد و چه بسا
مواردی که مبلغی دریافت نشود اما درآمد ثبت گردد . صورت سود و زیان بر
فرض دوره مالی استوار است . یعنی مبنای تهیه این صورت یک دوره مالی
معین می باشد . در ضمن بر مبنای اصل تطابق ، هزینه های هر دوره تنها باید
با درآمدهای همان دوره مطابق شود .
بر مبنای میثاق احتیاط باید مراقبت شود که هزینه های دوره کمتر از واقع و درآمد
های دوره بیشتر از واقع ثبت نشود .
اصل افشاء و میثاق اهمیت در صورت سود و زیان به این معناست که باید ارقام این
صورت به طور کامل افشاء شود و چون ارقام در صورت سود و زیان از نظر ریالی کم
ارزش تر از ترازنامه است پس باید درمورد آن توجه بیشتری بشود . در آخر باید توجه
داشت که هزینه های تهیه صورت مالی نباید بیش از منافع حاصل از آن باشد .
البته در مورد یادداشتهای پیوست باید این نکته را ذکر کنم که یادداشتهای پیوست
بر مبنای اصل افشاء کامل تهیه می شود .
نکاتی که در بالا ذکر شد تنها چکیده ای از مطالبی است که می توان در حیطه این
موضوع بیان کرد

 

 

حسابدار مارکت را در اینستاگرام دنبال کنید – کلیک کنید

 

فیلم های آموزشی تمام نرم افزارهای حسابداری – کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *