روش های حسابداری تنخواه گردان و ثبت های حسابداری در استاندارد حسابداری ایران

حسابداری تنخواه گردان
حسابداری تنخواه گردان

بر اساس استاندارد های حسابداری، موجودی نقد در موسسات به دو دسته کلی تقسیم میشود:

  1. موجودی نقد نزد موسسه ( تنخواه گردان و موجودی صندوق )
  2. وجوه نقد نزد بانک ها و موسسات مالی

تنخواه گردان

موسسات برای آسان تر شدن پرداخت های خود مقداری از وجه نقد را در اختیار کارپرداز ( تنخواه گردان ) قرار میدهند تا پرداخت های جزئی را انجام دهد و با ارائه صورت هزینه های مربوط به پرداخت ها از حساب آن کسر شود.

روش های حسابداری تنخواه گردان

برای ثبت حسابداری این رویداد و با توجه به استاندارد های حسابداری در ایران، دو روش در نظر گرفته شده است:

روش تنخواه ثابت

روش تنخواه متغیر

که در ادامه با مثالی به تشریح این ۲ خواهم پرداخت .

حسابداری تنخواه گردان

روش تنخواه گردان ثابت:

در این روش در اولین پرداخت وجه به تنخواه گردان ثبت بدهی او زده میشود و تنخواه گردان بدهکار میگردد. و در پایان دوره معین این ثبت معکوس میگردد. و به همراه آن ثبت سند هزینه ها زده میشود.

این روش به دلیل اینکه مبلغ وجه نزد تنخواه گردان برای مدتی باقی میماند و بعد از آن صورت هزینه ها ارسال میشود و با توجه به آیین نامه تحریر دفاتر از نظر مالیاتی چندان مورد توجه موسسات قرار نمیگیرد . به این دلیل که مدیران بیشتر علاقه مند هستند تا مبلغ خروجی از سیستم بانکی آن ها برای هزینه های انجام شده و جاری باشد نه هزینه های آتی .

روش تنخواه گردان متغیر:

در این روش بر خلاف روش قبل به محض ارائه اسناد هزینه، توسط تنخواه گردان ثبت بستانکاری تنخواه زده میشود و شارژ مجدد برای هزینه های بعدی انجام میشود.

مثال زیر نحوه ثبت رویدادهای حسابداری تنخواه گردان را در هر دو روش توضیح داده است.

مثال: در تاریخ ۹۵/۰۸/۲۰ پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به کارپرداز بابت تنخواه گردان در قبال اخذ سفته ای تضمینی

۹۵/۰۹/۲۰ پرداخت هزینه ها توسط تنخواه گردان و ارائه اسناد هزینه به شرکت به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ ریال

۹۵/۰۹/۲۶ تایید و پرداخت وجه اسناد هزینه به کارپرداز

 

نحوه ثبت رویدادهای مذکور

روش تنخواه گردان ثابت:

۹۵/۰۸/۲۰ تنخواه گردان   ۲۵۰۰۰۰۰

.                                                      بانک            ۲۵۰۰۰۰۰

۹۵/۰۸/۲۰  ثبتی ندارد

۹۵/۰۹/۲۶  هزینه ها       ۱۸۰۰۰۰۰

.                        بانک                ۱۸۰۰۰۰۰

روش تنخواه گردان متغیر:

۹۵/۰۸/۲۰ تنخواه گردان   ۲۵۰۰۰۰۰

.                                بانک            ۲۵۰۰۰۰۰

۹۵/۰۸/۲۰  هزینه ها        ۱۸۰۰۰۰۰

.                         تنخواه گردان            ۱۸۰۰۰۰۰

۹۵/۰۹/۲۶  تنخواه گردان      ۱۸۰۰۰۰۰

.                        بانک                ۱۸۰۰۰۰۰

ثبت مربوط به ترمیم تنخواه

 

موسسات برای ساماندهی مدارک و روند اداری و مالی خود، بسته به ماهیت شرکت و نوع اطلاعات لازم خود، فرم های مخصوصی برای تنخواه گردان تنظیم و در اختیارشان قرار میدهند. در زیر نمونه هایی از فرم های تنخواه گردان موسسات قرار داده شده است.