2020-02-08
انواع ترکیب واحد های تجاری – جذب، ادغام، تحصیل و خرید دارائیها چیست؟
ﺗﺮﻛﻴﺐ واﺣﺪﻫﺎى ﺗﺠﺎرى از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺗﺮﻛﻴﺐﺷﻮﻧﺪه در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮد ﺟﺬب ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ    ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ، […]
2019-12-16

انواع شرکت ها و تفاوت بین آنها

انواع شرکت ها و تفاوت بین آنها   طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود ، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا […]