2020-06-13

تفاوت حسابهای دائم و موقت – حسابهای ترازنامه ای یا سود و زیانی چیست؟

تفاوت حسابهای دائم و موقت – حسابهای ترازنامه ای یا سود و زیانی چیست؟ ✅ حسابها بر اساس نوعشان و تاثیرشان در ترازنامه به دو دسته […]
2020-01-25
حسابداری سرمایه گذاریها – سریع المعامله و غیر سریع المعامله چیست؟
حسابداری سرمایه گذاریها   سرمایه گذاری در حسابداری چیست؟   سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد تجاری برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع،افزایش […]
2020-01-19
صورت مغایرت بانکی چیست؟ – روش های تهیه صورت مغایرت بانکی
صورت مغایرت بانکی چیست؟ – روشهای صورت مغایرت بانکی     اکثر اوقات حسابداران در پایان هر هفته یا هر ماه صورت حساب بانکی تهیه میکنند […]
2020-01-06

تفاوت ثبت روش دائمی و روش ادواری در حسابداری

تفاوت ثبت روش دائمی و روش ادواری در حسابداری   از آنجا که در اغلب بنگاههای اقتصادی بخش عمده دارائیها را موجودی کالا تشکیل میدهد بسیار […]