2020-01-25
حسابداری سرمایه گذاریها – سریع المعامله و غیر سریع المعامله چیست؟
حسابداری سرمایه گذاریها   سرمایه گذاری در حسابداری چیست؟   سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد تجاری برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع،افزایش […]
2020-01-19
صورت مغایرت بانکی چیست؟ – روش های تهیه صورت مغایرت بانکی
صورت مغایرت بانکی چیست؟ – روشهای صورت مغایرت بانکی     اکثر اوقات حسابداران در پایان هر هفته یا هر ماه صورت حساب بانکی تهیه میکنند […]
2020-01-06

تفاوت ثبت روش دائمی و روش ادواری در حسابداری

تفاوت ثبت روش دائمی و روش ادواری در حسابداری   از آنجا که در اغلب بنگاههای اقتصادی بخش عمده دارائیها را موجودی کالا تشکیل میدهد بسیار […]
2019-12-31
تسعیر ارز چیست؟ – سود و زیان ناشی از تسعیر ارز چیست؟   باتوجه به اینکه بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در تجارت خود […]